T i s c h l e r e i     B i e s e l t

Möbelbau, Innenaus, Fenster, Türen

Kontakt

Objektplanung Bieselt e.K.,

Tischlermeister und Dipl.- Ing. Bernd Bieselt

Büro: Dürerstraße 17, 51371 Leverkusen

Werkstatt: Niederblecher 17, 51377 Leverkusen

Tel.: 02173 203 29 59

Mobil: 0163 252 94 77

E-Mail: berndbieselt@web.de